Khả năng tiếng Nhật của người hoàn thành khóa học đạt được tình trạng