▏ Chỗ ở


Bạn sẽ sống như thế nào nếu bạn bắt đầu sống ở Nhật Bản với thị thực sinh viên?
Không thể nói vô điều kiện, bởi vì những người khác nhau có giờ học khác nhau và lý do kinh tế khác nhau.
Ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu cuộc sống của một sinh viên quốc tế bình thường.