▏ Miễn trừ trách nhiệm và chính sách bảo mật


Trường Ngôn ngữ Nhật Bản (sau đây gọi là Trường Tự học) nhận ra rằng tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và bảo vệ thông tin cá nhân của họ một cách cẩn thận là một trách nhiệm quan trọng và chúng tôi có lập trường sau đây về việc xử lý thông tin cá nhân.

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân

Trường sẽ tuân thủ các luật và quy định khác liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân và xử lý thông tin cá nhân một cách thích hợp.

2. Về việc thu thập thông tin cá nhân

Khi thu thập thông tin cá nhân, trường sẽ cố gắng sử dụng rõ ràng mục đích và thu thập thông tin cá nhân một cách thích hợp và công bằng.

3. Sử dụng thông tin cá nhân

"Thông tin cá nhân" trong Chính sách bảo mật này có nghĩa là thông tin cá nhân có thể nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ và địa chỉ email.
Thông tin cá nhân mà người nộp đơn cung cấp cho trường được sử dụng bởi nhà trường cho các mục đích sau.

● Liên hệ hoặc cung cấp thông tin về các hoạt động tham dự, trường học
● Phát hành tài liệu giảng dạy
Hướng dẫn về dịch vụ trường học và hàng hóa trường học
Phân tích trạng thái truy cập khác, v.v

Thông tin cá nhân phải tuân thủ Luật Bảo vệ thông tin cá nhân và các luật và quy định có liên quan khác để có được thông tin một cách thích hợp.

4. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Trường sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của tôi, ngoại trừ khi luật pháp yêu cầu.

5. Quản lý thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân được thu thập sẽ được quản lý đúng cách bởi người quản lý.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn nguy cơ rò rỉ, mất mát, phá hủy, giả mạo và truy cập trái phép vào bên ngoài.

6. Công khai sửa chữa thông tin cá nhân . Tạm dừng và xóa

Khi chúng tôi nhận được yêu cầu của khách hàng về việc tiết lộ, chỉnh sửa, đình chỉ việc sử dụng hoặc xóa thông tin cá nhân của chúng tôi, chúng tôi sẽ xác nhận rằng đây là yêu cầu của khách hàng và trong một khoảng thời gian hợp lý theo quy định của pháp luật và quy định. Tương ứng với điều này.

1) Xử lý công khai thông tin
Đối với thông tin cá nhân được lưu trữ bởi trường chúng tôi, bạn có thể nộp đơn xin công khai.
Yêu cầu này sẽ chỉ được chấp nhận trong cửa sổ trường học của chúng tôi và sẽ được gửi cho bạn bằng văn bản ngay sau khi xử lý. Mất khoảng 4 tuần kể từ khi nhận được yêu cầu công khai để gửi tệp. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tính phí tiết lộ.

2) Xử lý sửa chữa và ngừng sử dụng
Nếu cần thiết, bạn có thể yêu cầu chỉnh sửa, đình chỉ hoặc xóa thông tin cá nhân mà trường chúng tôi nắm giữ. Yêu cầu này sẽ được thực hiện tại cửa sổ trường học của chúng tôi và tại quầy lễ tân qua điện thoại và sẽ được xử lý kịp thời. Phải mất khoảng 4 tuần để xử lý từ khi nhận được sửa chữa /tạm dừng/xóa.

7. Tổ chức thể chế và giáo dục

1) Trường sẽ quản lý đúng thông tin cá nhân được sử dụng trong kinh doanh và xây dựng một hệ thống để thực hiện xử lý thích hợp thông tin cá nhân trong kinh doanh.

2) Trường chúng tôi sẽ thực hiện các hoạt động khai sáng giáo dục cho nhân viên để thực hiện đâu toàn chính sách bảo mật này.

8. Sửa đổi chính sách bảo vệ thông tin cá nhân (chính sách bảo mật).

Để bảo vệ thông tin cá nhân hoặc đối phó với những thay đổi trong luật pháp và quy định và các tiêu chuẩn khác, trường chúng tôi sẽ sửa đổi chính sách bảo vệ thông tin cá nhân khi cần thiết.