▏ Đề nghị các trường cao đẳng và đại học


Tỷ lệ tham dự của các trường tiếng Nhật của Trường Cao đẳng Tự học là hơn 90%, và học sinh làm việc chăm chỉ hàng ngày được khuyến khích tham gia các kỳ thi được đề xuất bởi các trường được chỉ định. Nếu bạn tham gia kỳ thi theo đề nghị của trường được chỉ định, gánh nặng cho kỳ thi sẽ giảm tương ứng.
※ Các trường cao đẳng được đề xuất có thể thay đổi hàng năm tùy thuộc vào tình hình thực tế.