Giới thiệu nhậm chức
Employment support

Let’s go working in Japan!

Đến Nhật Bản để làm việc!!
Những người muốn tìm việc làm ở nước ngoài! !

Bạn có muốn làm việc tại Nhật Bản và có được một thị thực dài hạn, ổn định?
Đối với những người mong muốn làm việc và làm việc trong tương lai, trường bây giờ có thể hỗ trợ trong việc xử lý "thị thực kỹ năng cụ thể".
Kỳ thi sẽ được tổ chức tại các trung tâm ở nước ngoài của chúng tôi.
Nếu bạn có ý định như vậy, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.

Thị thực kỹ năng cụ thể
Specified Skilled Worker

"Thị thực kỹ năng cụ thể" là thị thực mới được thành lập vào tháng 4 năm 2019 để tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài muốn làm việc tại Nhật Bản. Chúng tôi chấp nhận nguồn nhân lực nước ngoài trong 14 lĩnh vực, bao bao giờ là nhân viên điều dưỡng, nhân viên khách sạn và nhân viên nhà hàng.